ادامه لیست مشتریان مجله سینک و هود

پخش ثابت

تلفن : ۰۲۱۵۵۱۵۵۱۱۱   –  ۰۲۱۵۵۸۱۵۱۵۴

لوکس ( فروشگاه موسوی )

تلفن : ۰۲۱۴۴۰۰۰۵۵۳   –   ۰۹۱۲۱۴۵۲۷۹۴

پخش فشارکی

تلفن : ۰۲۱۷۷۶۲۸۰۶۵   –   ۰۲۱۳۳۴۷۲۵۹۹

پخش آشتیانی

تلفن : ۰۲۱۳۳۰۷۵۲۵۷   –   ۰۲۱۳۳۱۰۵۶۵۶

گروه تولیدی و بازرگانی آدلر

www.adler-gmbh.com

تلفن : ۰۲۱۶۶۳۷۷۸۵۵

هلا

www.hola.co.ir

تلفن : ۰۲۱۲۶۳۰۳۳۷۶   –   ۰۲۱۲۶۳۰۳۳۸۴

کرومات

www.chromate-taps.com

تلفن : ۰۲۱۲۲۳۱۶۵۸۶   –   ۰۲۱۲۲۳۱۶۵۸۷

شیرآلات بهداشتی ساختمانی آریس

تلفن : ۰۲۱۳۶۴۲۴۲۴۷   –   ۰۹۱۲۵۵۹۲۷۳۳

سیلاب

تلفن : ۰۴۱۴۲۵۸۲۸۹   –   ۰۲۱۳۲۲۸۶۵۸۶

شیرآلات بهداشتی آسمان

www.asemanshir.com

تلفن : ۰۲۱۳۳۲۰۰۲۰۶

شیرآلات جزیره

www.jazirehtaps.com

تلفن : ۰۲۱۳۳۲۸۱۷۴۷   –   ۰۲۱۳۳۲۸۵۷۳۹

فروشگاه خالصی

تلفن : ۰۲۱۵۵۱۶۲۶۹۳   –   ۰۲۱۵۵۵۷۱۳۱۹

کرومات

www.chromate-taps.com

تلفن : ۰۲۱۲۲۳۱۶۵۸۶   –   ۰۲۱۲۲۳۱۶۵۸۷

شیرآلات بهداشتی ساختمانی آریس

تلفن : ۰۲۱۳۶۴۲۴۲۴۷   –   ۰۹۱۲۵۵۹۲۷۳۳

سیلاب

تلفن : ۰۴۱۴۲۵۸۲۸۹   –   ۰۲۱۳۲۲۸۶۵۸۶

شیرآلات بهداشتی آسمان

www.asemanshir.com

تلفن : ۰۲۱۳۳۲۰۰۲۰۶

شیرآلات جزیره

www.jazirehtaps.com

تلفن : ۰۲۱۳۳۲۸۱۷۴۷   –   ۰۲۱۳۳۲۸۵۷۳۹

فروشگاه خالصی

تلفن : ۰۲۱۵۵۱۶۲۶۹۳   –   ۰۲۱۵۵۵۷۱۳۱۹